Listy regionů
8Lis/120

Postup knihovny vůči dlužníkům

Městská knihovna Blansko vzhledem k praktickým zkušenostem přistupuje k novému postupu vůči svým dlužníkům z řad registrovaných čtenářů.

Níže uvedený materiál podává základní přehled o postupu (podrobněji je tato problematika zpracována v Příloze č. 4 Knihovního řádu Městské knihovny Blansko):

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BLANSKO

INFORMACE ČTENÁŘŮM

POSTUP MĚSTSKÉ KNIHOVNY BLANSKO VŮČI DLUŽNÍKŮM

1)      Postup Městské knihovny Blansko (dále knihovna) vůči jejím dlužníkům rámcově vychází ze zákona č. 257/2001  Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) a platného znění Knihovního řádu Městské knihovny Blansko.

2)      Nevrátí-li čtenář knihu(y), resp. AV nosič(e) či jinou položku z fondu knihovny (knihovní jednotku), ve stanoveném termínu, bude považován za dlužníka knihovny a vyzván k řešení této skutečnosti elektronicky (SMS, e-mail), resp. poštou (korespondenční lístek), 1. upomínkou (1 týden po uplynutí termínu k vrácení, který je udán při výpůjčce)) a elektronicky, resp. poštou, 2. upomínkou (1 měsíc po 1. upomínce).

3)      Nedojde-li ze strany dlužníka k řešení vzniklé situace ani 1 měsíc po 2. upomínce, bude dlužníkovi neprodleně zaslána výzva ředitele knihovny formou doporučeného dopisu.

4)      Jestliže dlužník nevyřeší situaci ani v termínu, který stanoví výzva ředitele knihovny,

bude okamžitě celá záležitost předána Komisi k projednávání přestupků města Blansko formou oznámení o podezření ze spáchání přestupku.

5)      Sankce vůči dlužníkům jsou stanoveny platným Knihovním řádem Městské knihovny Blansko.

6)      Výjimky z bodu 5 jsou v pravomoci ředitele knihovny pouze na základě písemné žádosti dlužníka.

7)      Dlužníkem vůči knihovně zůstává příslušná osoba do doby, než prokazatelným způsobem vyřeší svoje závazky ve vztahu ke knihovně (včetně řešení podle bodu 6; bez ohledu na sankce stanovené při řízení před Komisí k projednávání přestupků města Blansko); možnost půjčovat si knihovní jednotky bude v elektronickém výpůjčním systému knihovny do konečného vyřešení zablokována.

Platnost nového postupu vůči dlužníkům (včetně některých úprav Knihovního řádu Městské knihovny Blansko) bude od 1. 1. 2013!

Doporučujeme všem stávajícím i novým čtenářům seznámit se s platnou podobou KŘ MK Blansko včetně všech příloh.

Informace budou všem zájemcům samozřejmě poskytnuty také všemi odbornými pracovníky Městské knihovny Blansko.

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky