Listy regionů
25Led/130

Místní poplatky v Letovicích

Informace k poplatku za komunální odpad

Účinnost nové obecně závazné vyhlášky č.4/2012 je od 1.1.2013. (Doporučujeme všem poplatníkům, aby se s jejím textem seznámili, najdete ji na stránkách města v oddíle vyhlášky…)

Důležité změny pro poplatníky:

  • ohlašovací povinnost vzniku a zániku poplatkové povinnosti poplatníkem ( přistěhování nebo odstěhování );
  • poplatníkem je cizinec s trvalým nebo přechodným pobytem delším než 90 dnů, s přechodným pobytem delším než 30 dnů, osoba které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl;
  • povinnost ohlašovací povinnosti pro občany, kteří vlastní na území Letovic stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a současně mají v Letovicích trvalý pobyt a platí poplatek; v případě nevyužívání stavby je možno požádat o osvobození.

Pravidla pro tento poplatek vychází ze zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích a obecně závazné vyhlášky Města Letovice č. 4/2012.

Sazba poplatku na rok 2013 činí 550 Kč za fyzickou osobu, objekt sloužící k rekreaci, stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba .
Obecně závazná vyhláška – umožňuje osvobození podle článku 6 odstavec 1 (například poplatníkům, kteří jsou čtvrtým a dalším dítětem ve věku 15 let, žijícím ve společné domácnosti; dětem v roce jejich narození; poplatníkům, kteří prokazatelně neužívají další nemovitosti;…;  nebo úlevu podle článku 6 odstavec 2 (například 50 % poplatníkům mimo dostupná místa svozu; úlevu podle doby trvání dlouhodobého pobytu v zahraničí, v ústavech, ve výkonu trestu odnětí svobody, …  Vznik nároku na osvobození nebo úlevu je poplatník povinen správci poplatku prokázat za každý kalendářní rok.

Splatnost poplatku je jednorázově do 30. dubna 2013

Platbu můžete provést hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice 820631/0100 s Vašim variabilním symbolem.

Tiskopisy obdržíte na MěÚ Letovice, nebo na stránkách Města Letovice www/letovice.net -městský úřad-formuláře-finanční odbor-
Telefonické informace: 516482222

Poplatek ze psů
Sazby poplatku jsou ve stejné výši jako v předešlých letech.
Splatnost poplatku za rok 2013 je 15. února 2013.
Platbu můžete provést hotovostně v pokladně městského úřadu nebo převodem na účet Města Letovice 820631/0100 s Vašim variabilním symbolem.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky