Listy regionů
10Led/140

Projekt „Obce sobě“ na Blanensku zahajuje

Vysoký počet obcí v České republice (aktuálně víc než 6200) je cennou hodnotou a historickým dědictvím, které umožňuje další úspěšný rozvoj místní samosprávy. Zatímco na celostátní úrovni jsme svědky toho, jak důvěra v politiky a správu věcí veřejných klesá, je důvěra v obce v ČR naopak poměrně vysoká a to i díky tomu, že obce, včetně těch nejmenších, svěřené agendy vykonávají co nejblíže občanovi. Negativním jevem vysokého počtu obcí je naopak to, že ty malé jen obtížně zvládají realizovat všechny svěřené agendy. Řešením tohoto problému ale není ve vrchnostenském snižování jejich počtu nebo omezování jejich samostatné působnosti, nýbrž efektivnější meziobecní spolupráce, založená na vzájemném dobrovolném přístupu při zachování samostatnosti rozhodování obcí.

Svaz Měst a obcí ČR se proto stal v letošním roce nositelem unikátního projektu nazvaného „Obce sobě“, na který získal finanční podporu z Evropského sociálního fondu. Mezi jeho hlavní cíle patří položit základy pro dlouhodobou podporu meziobecní spolupráce na celém území republiky. Pro každý správní obvod obce s rozšířenou působností je v současné době vytvářen speciální realizační tým, který bude komunikovat s představiteli obcí a společně se Svazem měst a obcí ČR vytvářet vhodné podmínky pro realizaci myšlenky vzájemné spolupráce a to vše především v oblasti školství a předškolního vzdělávání, odpadového hospodářství, sociálních služeb a ve čtvrté, tzv. volitelné oblasti.

V oblasti Moravského krasu se hlavním partnerem Svazu měst a obcí ČR a tedy faktickým realizátorem projektu stalo Město Blansko, jakožto obec s rozšířenou působností. Úlohu dvou tzv. „motivujících starostů“, kteří nad zdárným výsledkem projektu v daném území mají určitou záštitu, zároveň společně převzali starostové Blanska a městysu Křtiny. Jádro vlastního realizačního týmu působícího na území ORP Blansko, které zahrnuje 43 obcí, pak od prosince 2013 tvoří čtveřice pracovníků, působících doposud také v Místní akční skupině Moravský kras. Ti mají totiž díky svému dlouholetému působení v „MASce“ nejen bohaté zkušenosti s rozvojovými projekty, ale i velmi dobrou znalost potřeb a potenciálu našeho regionu.

Realizační tým projektu byl k 01.12.2013 formálně začleněn jako samostatný úsek do odboru kancelář tajemníka MěÚ Blansko a koordinátorem odpovědným za projekt „Obce sobě“ na Blanensku byl ustanoven Ing. Petr Revenda. Pracovníci týmu budou zástupcům obcí k dispozici jednak v dosavadních prostorách MAS Moravský kras ve Sloupě, počítá se ale i se zřízením styčného pracoviště na MěÚ Blansko. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že veškeré mzdové náklady na činnost tohoto týmu nese díky evropskému grantu Svaz měst a obcí ČR.

V Blansku už také 16. prosince proběhlo úvodní setkání jedné z pracovních skupin projektu, zaměřené tentokrát na oblast sociální. Zástupci měst a obcí, zařízení sociálních služeb a občanských sdružení působících v sociální sféře si na tomto fóru vzájemně sdělili své představy a plány na společnou spolupráci a připravili tak půdu pro svá další pravidelná pracovní setkávání. Setkání ostatních pracovních skupin budou brzy následovat.

Výstupem projektu, který končí v červnu 2015, totiž bude zpracování uceleného dokumentu obsahujícího čtyři rozvojové strategie pro obce územního obvodu ORP Blansko. Ty budou zaměřeny na oblasti školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb a čtvrtou, volitelnou oblast. (Zde se takříkajíc samo nabízí např. atraktivní téma rozvoje cestovního ruchu v Moravském krasu.)

Odbor kanceláře tajemníka

 

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky