Listy regionů
31Led/140

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem v Blansku

Léčivé přípravky, které obsahují návykovou látku uvedenou v příloze č. 1 nebo 5 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamu návykových látek, mohou být v lékárně vydány pouze na recept nebo žádanku označenou modrým pruhem (anebo výhradně na elektronický recept, stanoví-li tak zákon o léčivech).

Tyto lékařské předpisy mohou být obecními úřady obcí s rozšířenou působností vydány pouze oprávněným osobám nebo jejich pověřeným zástupcům.

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem mohou objednávat a odebírat od místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností osoby uvedené v zákoně č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o poskytovatele zdravotních služeb, osoby provozující zařízení poskytující pobytové sociální služby (pro poskytování zdravotních služeb), anebo fyzické nebo právnické osoby oprávněné k výkonu odborných veterinárních činností. Místní příslušnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností se řídí místem výkonu činnosti této oprávněné osoby.

Pro zabezpečení plynulé distribuce lékařských předpisů označených modrým pruhem vytvářejí obecní úřady obcí s rozšířenou působností jejich pohotovostní zásobu. Takto označené lékařské předpisy obsahují náležitosti podle vzorů uvedených v přílohách č. 1 a 2 vyhlášky č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Znehodnocené tiskopisy takových receptů nebo žádanek jsou oprávněné osoby povinny odevzdat k likvidaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který je vydal. O příjmu, stavu zásob, výdeji, vrácení a znehodnocení vrácených tiskopisů receptů a žádanek s modrým pruhem vedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností evidenci.

Při úmrtí oprávněné osoby, které byly vydány tyto tiskopisy, je ten, kdo žil se zemřelým ve společné domácnosti, povinen tyto odevzdat do 10 dnů ode dne úmrtí pověřenému zástupci, jedná-li se o osobu, která vykonávala činnost v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, v ostatních případech obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Dokumentace vztahující se k zacházení s návykovými látkami (tedy i průpis tiskopisů s modrým pruhem) se dle vyhlášky č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění pozdějších předpisů, uchovává po dobu 5 let.

Tiskopisy receptů a žádanek s modrým pruhem lze objednat a převzít na Městském úřadě Blansko, odboru sociálních věcí, v kanceláři č. 122 nebo po předchozí telefonické domluvě, tel. 516 775 244.

odbor sociálních věcí

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky