Listy regionů
25Úno/140

V Boskovicích zasedali zahrádkáři

Velký sál boskovické Sokolovny obsadili ve středu 12. února místní zahrádkáři, aby na výroční členské schůzi zhodnotili minulý rok a zvolili nový výbor základní organizace. Příchozí vítaly příjemné tóny hudby pana  Jaroslava Molta.

Úvodem se ujal slova předseda organizace Ladislav Nezval přivítal tajemnici Územní rady ČZS Ing. Zdeňku Kotkovou a majitele Arboreta Šmelcovna Josefa Janků. Začátek zpestřila svým pěveckým vystoupením studentka místní Střední pedagogické školy Barbora Janků. Minutou ticha uctilo plénum zesnulé členy, především obětavého jednatele ZO Josefa Šafáře.

Zprávu o výsledcích ZO za rok 2013 přednesla jednatelka Věra Bártová. Připomenula konec pětiletého volebního období výboru a revizní skupiny. Zhodnotila jejich práci za poslední rok: „Všichni členové se aktivně zapojili a plnili řádně své povinnosti. Patří jim poděkování a uznání.“, Vyzdvihla práci již nežijícího Josefa Šafáře – sálem zazněl bouřlivý potlesk.

„Za poslední rok jsme mezi nás přivítali sedmnáct nových členů, věřím, že u nás naleznou naplnění svých zájmů.“

Věra Bártová zhodnotila odborné pěstitelské přednášky, tématické zájezdy do Brodku u Konice, Javoříčka a blízkých jeskyní, na jarní a podzimní Flóru Olomouc, návštěvu mezinárodního zahradnického veletrhu v Rakousku. Zmínila Pátou regionální výstavu ovoce a okrasných dřevin v Arboretu Šmelcovna, kde měli místní zahrádkáři 82 vzorků, výtvarnou soutěž pro děti Náš život na zahrádce, jíž se zúčastnilo 342 žáků všech místních škol a charitní ho zařízení Betany, některé práce se dostaly až do Prahy a umístily se na pěkných místech.

Představila osmnáctičlenný kroužek mladých zahrádkářů, o jehož činnost je stále větší zájem. Vede jej Ing. Josef Kostelecký, Mgr. Martina Lukešová, Ing. Eva Bělehrádková a velký podíl na jeho činnosti má Zdena Slámová. V soutěžích se mladí zahrádkáři umísťují vždy na předních místech.

Významnou oblastí pěstitelské činnosti je provoz  Prodejny zahrádkářských přebytků a potřeb na ulici kpt. Jaroše 35 v Boskovicích. Sezónní provoz prodejny je zajištěn vždy od února do konce listopadu. Zde mají možnost zahrádkáři i ostatní občané nabídnout svoje výpěstky. Kolektiv prodejny se stará o dobré ekonomické výsledky a především o dobré a kvalitní služby členům a občanům.

Zpracování ovoce na zdravý mošt zajišťujeme ve vlastní moštárně.Zahrádkáři i ostatní občané mají tak možnost zpracovat i méně kvalitní  ovoce. O provoz se stará  přítel Rudolf Burgr s kolektivem.

Ing. Josef Kostelecký uskutečnil šest poradenských konzultací pro pěstitele ovoce, zeleniny, okrasných dřevin i květin.

V katastru Boskovic je sedm zahrádkových osad, jejichž práci koordinoval Jiří Stříž. Členové ZO pečovali o více než 30 hektarů půdy ve městě a okolí, o předzahrádky, balkony a okna. Umisťují se na předních místech v soutěži o nejlépe vyzdobený balkon a okno. Vyhodnocení provádí každý rok Městský úřad Boskovice.

Poděkování také patří všem, kteří se podíleli na brigádách při úpravě objektu kpt. Jaroše 35, kde má ZO ČZS sídlo a prodejnu zahrádkářských přebytků a potřeb.

„Do nového zahrádkářského roku přejeme dobré zdraví a radost z výsledků pěstitelské práce,“ zakončila referát jednatelka Věra Bártová.

Zdena Slámová, ekonomka ZO přečetla zprávu o hospodaření ZO v roce 2013.

Ing. Josef Plch, předseda revizní skupiny přednesl zprávu o revizi za rok 2013.

Vyznamenání za dlouholetou obětavou práci v ZO ČZS obdrželi: Zdena Dufková, Ing. Josef Kostelecký, Ladislav Minx, František Kříž, Eva Henková, Jarmila Nezvedová, Jiří Lizna a Ladislav Nezval.

Ing. Zdeňka Kotková, tajemnice ÚR ČZS : „Oceňuji práci zesnulého Josefa Šafáře zde v ZO i Územní radě Blansko.“ Dále připomenula: „Podle nového Občanského zákoníku přestáváme být občanským sdružením a stáváme se spolkem - korporací.“

Josef Janků, majitel Arboreta Šmelcovna pozdravil přítomné a pozval všechny  na akce  pořádané  v Arboretu v letošním roce.

Dále proběhla volba výboru, revizní skupiny, zástupců do Územní rady ZO ČZS a delegátů na konferenci. Staronovým předsedou ZO se stal Ladislav Nezval, tajemnicí opět Věra Bártová. Dalšími členy byli zvoleni: Jan Bartoněk, Rudolf Burgr, Věra Brücknerová, Oldřich Jež, Josef Komárek, Ing. Josef Kostelecký, Karel Kříž, Ing. Jana Plchová, Zdena Slámová, Jiří Stříž, Miroslav Svoboda, Bohuslav Šindelka, Otto Zouhar. Revizní skupina: předseda Ing. Josef Plch, členové Ing. Eva Bělehrádková, Ludmila Svobodová. Do ÚR ZO ČZS  Ing. Zdeňka Kotková, Ladislav Nezval a Miroslav Svoboda.

Po schválení usnesení, které přednesl Bohuslav Šindelka začala volná zábava s občerstvením a losováním hodnotných cen. K tanci a poslechu zahrál Jaroslav Molt se svými přáteli.

Poděkování patří sponzorům, kteří poskytli do tomboly pěkné ceny: Josef Janků Arboretum Šmelcovna Boskovice, Jan Janík Pěstitelství Jantar Boskovice, Zdeněk Křehula Boskovice, Jiří Pospíšil, Masarykova střední škola Letovice, Barvy a laky prodejna Kras Boskovice, členové Výboru ZO ČZS a Revizní komise, Prodejna zahrádkářských potřeb a přebytků ZO, Marie Kroužková – výtvarnice z Kořence.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky