Listy regionů
15Kvě/140

Město Blansko pronajme byt 2+1 na ul. A. Dvořáka 4a

Město Blansko v souladu se  Směrnicí č. 2/2011 o hospodaření s byty v majetku Města Blansko ve znění dodatku a na základě usnesení č. 52 ze 75. schůze Rady města Blansko konané dne 29.04.2014 vypisuje výběrové řízení na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4a, Blansko o velikosti 2+1.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pronájem bytu č. 45, A. Dvořáka 4A, Blansko o velikosti 2+1

o výměrách: kuchyň – 16,80 m2, pokoje 17,84 m2 a 18,99 m2, předsíň 10,20 m2, koupelna 4,20 m2, WC 1,50 m2 , spíž 0,87 m2 ,balkon 1,80 m2 , sklepní koje 2,17 m2 .

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s tím, že v případě plnění smlouvy bude automaticky prodlužována, vždy o další rok.

Prohlídka bytu se uskuteční v pondělí dne 26.05.2014 v 15:00 hodin. Sraz zájemců je před domem A. Dvořáka 4a, Blansko. Individuální termín prohlídky je možné domluvit na telefonu 516 775 152, 602 533 894.

Zájemce o pronájem bytu musí splňovat následující podmínky:

 • do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze občané ČR s trvalým i skutečným pobytem na území města Blanska, starší 18 let
 • zájemce nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem, nájemcem nebo spolunájemcem jiného bytu nebo nemovitosti určené k trvalému bydlení.
 • pokud je zájemce nájemcem bytu v majetku města, musí se písemně zavázat, že v případě získání bytu ve výběrovém řízení původní byt vrátí.
 • zájemce nebo manžel, manželka, druh, družka nesmí být dlužníkem ve vztahu k městu
 • zájemce nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy

Žádost o pronájem bytu musí obsahovat:

 • nabídku nájemného, přičemž minimální nájem musí činit 56 Kč/m2/měsíc
 • zájemce uvede adresu trvalého i skutečného místa pobytu
 • zájemce doloží čestné prohlášení, že nebyl nájemcem jiného bytu, ze kterého dostal soudní výpověď z důvodu hrubého porušování nájemní smlouvy (tzn., že žadateli neskončil nájemní poměr k bytu výpovědí pronajímatele za porušování dobrých mravů v domě nebo porušování povinností vyplývajících z nájmu bytu nebo neužívání bytu)

Písemné žádosti se podávají na adresu MěÚ Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko, a to v zalepené obálce s heslem „2+1 – A. Dvořáka 4A“ do 06.06.2014 do 10:00 hodin. Žádosti zaslané jiným způsobem budou neplatné.

Z výběrového řízení bude vyřazen zájemce, jestliže:

 • zašle žádost v rozporu s výběrovým řízením
 • nesplňuje výše uvedené podmínky
 • žádost nebude obsahovat veškeré náležitosti uvedené v tomto oznámení

Bližší informace podá M. Kučerová (516 775 151) nebo Ing. Peterková (516 775 132).

odbor komunální údržby

Zdroj: blansko.cz

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky