Listy regionů
4Čvn/140

Beseda představitelů města Boskovice s občany na téma: úpravy parku před Skleníkem

Beseda představitelů města s občany ve velkém sále starobylého Skleníku řešila tentokrát architektonické řešení přilehlého parku.

Ve středu 14. května se tamní velký sál proměnil v ryze pracovní jednací prostory. Hned u vchodu se mohli zájemci podívat na jednotlivé výkresy, o kterých se diskutovalo. Vše bylo vidět názorně i na projekčním plátně v čele místnosti.

Program zahájila místostarostka Boskovic Ing. Jaromíra Vítková: „Projednáme obnovu zámeckého parku u Zámeckého skleníku. Je kulturní památkou, proto je středem zájmu památkářů, odborníků na zeleň, Kulturních zařízení města a dalších subjektů. Je třeba provést obnovu, poslední velké úpravy proběhly v sedmdesátých letech minulého století. Nyní proto chceme provést generální komplexní rekonstrukci. Jsou zde zástupci tří architektonických kanceláří, kteří představí své studie. Jejich návrhy se již zabývali členové Památkové komise, Rada města a zástupci dalších zainteresovaných organizací. Nyní chceme, aby se k jednotlivým návrhům vyjádřili občané. Bohužel se Vás dostavilo málo i tak čekáme připomínky a budeme se jimi zabývat.“

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Prostor využívají téměř všichni obyvatelé města ke kulturnímu vyžití a jako odpočinkovou zónu. Proto je důležitý a zasluhuje si pozornost. Pokud se vypracuje projekt, může se příští rok přestavba uskutečnit. Jsme zde, abychom věc posunuli dopředu.“

Ing. Petr Zouhar z Majetkového odboru: „Byly vyzvány tři ateliéry, aby naše zadání dále rozvinuly. ProjektStudio Ostrava – ten již prováděl studii oprav letního kina, Ateliér Ing. Arch. Zdeňky Vydrové z Brna a EA - architekti s.r.o. Brno. Na základě všech tří návrhů bude vybrána nejvhodnější koncepce parku a dalším krokem bude výběrové řízení na dodávku projektové dokumentace, stavební povolení a vlastní práce.“

Ing. Arch. David Mikulášek za ProjektStudio navrhoval zahrnout do projektu les nad zámkem a meziprostor mezi lázněmi a parkem, dle něj tyto prostory do návrhu patří. Dále uvedl: „Dle dobových snímků byl park historicky hodně zelený, což mizí a to není dobře. Dalším problémem je přístup vozidel z různých stran. Park je i tak velmi kvalitní, dojem kazí zanedbanost, zničené povrchy po různých akcích. Zvažoval bych jejich četnost omezit,“ pokračoval. „Též bychom snížili cca 1000 metrů čtverečních zpevněných ploch ve prospěch zeleně, asi 700 m čtverečních bychom nechali pro trávníky. Doplnili bychom barevně kvetoucí keře. Dětské hřiště by mělo být nedílnou součástí. Prolézačky, skluzavky, vše v historickém barokním stylu. Pak bychom upravili bazén, zrušit živý plot kolem něj, opravili opěrnou zeď, zábradlí. Letní kino by mělo být oddělené oplocením v zámeckém stylu, obnovili bychom zarůstající lesní cesty.“ Projekt Studio dále navrhuje jednoduchý parkový mobiliář, do trávníků dřevěné lavice. „Celkově chceme realizovat velké množství malých zásahů,“ zakončil Ing. Arch. David Mikulášek.

Ing. Arch. Zdeněk Eichler za EA – Architekti s.r.o. z Brna vycházel z historie místa v empírovém slohu. Prvky ze sedmdesátých let znehodnocují prostor. „Vycházíme od jezírka a navrhujeme komplexní uspořádání funkčních ploch. Ing. Arch. Daniel Petr doplnil: „Plochu členíme na části, jež budou využívány rozličnými způsoby. Prostor před Skleníkem je volný, reprezentační, určený třeba i pro stánky, za Skleníkem by měl vzniknout prostor s jevištěm atd. Jednotlivé plochy by neměly být oddělené keři. Měly by se vhodně propojit letní kino a Skleník.“ Pro atelier EA je důležité změnit jezírko, doplnění opěrné zdi o nové empírové schodiště, doplnit park výtvarnými díly, bezúdržbovými záhony, důsledně opravit prostor letního kina, využít takzvané jezdecké schody.

Pro ateliér Ing. Arch. Zdeňky Vydrové je důležitý historický kontext místa. „Nejvýznamnější částí je pro nás Skleník a jezírko. Zrušili bychom kamenné prvky pod stromy. Za Skleníkem by měl být zpevněný výhledový prostor na severovýchodní část města s kavárnou pro komorní akce.“ Podle Ing. Arch. Zdeňky Vydrové je to velmi zajímavé místo, prostor veřejně přístupný. Málo měst takový má. Každý rok by se měla část vzrostlé zeleně nahradit novou výsadbou. Základní stromy zakonzervovat a udržet co nejdéle. Jezírko by mělo bát lemované jen nízkými keři, aby se stalo součástí prostoru. Schodiště osadit nové pohodlnější.

Poté došlo na panelovou diskusi: Ozvaly se velmi zajímavé názory. Například: Pro takovou rozsáhlou úpravu je park velmi malý, jeho údržba velmi drahá

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Některé kulturní akce si získaly popularitu právě díky umístění sem. Víceúčelovost v rozumné míře je třeba.“

Trochu mu oponoval ing. arch David Mikulášek: „Počet akcí by se měl opravdu omezit, pokud bude jedna za čas (Husí slavnosti), nic se neděje.“

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková: „Není to tak jednoduché. Vše podléhá Památkovému ústavu, na druhé straně je třeba veřejné aktivity provozovat. Park si zaslouží komplexní řešení. Líbí se mi architektonické návrhy přístupu od lázní. Například instalovaný dětský prvek v rohu nás stál velké úsilí, památkáři jej zprvu nechtěli povolit. Je to ovšem dočasná stavba, lze ji přemístit.“

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Velký problém je zanášení písku do sálu Skleníku a tím ničení podlah. Proto je třeba prostor před ním zpevnit. Letní kino oplocujeme kvůli komerčnímu využití, příchod od Skleníku kolem zdi by měl být též zpevněný kvůli blátu za deště.

Ředitel Kulturních zařízení města PaedDr. Oldřich Kovář: „Zadní prostor letního kina zamýšlíme jako lezeckou stěnu, vybudujeme sociální zázemí a zakrytí hlediště plachtou. Husí slavnosti sem po desetiletém provozu patří. Autodoprava je nezbytná pro zajištění účinkujících a dovoz techniky.“

Ing. Martina Lukešová: „Park má kouzlo a hodnotu, děkuji městu za starost o něj. Já vnímám park romanticky a techniku bych též omezila. Příjezd do letního kina je ovšem podstatný a důležitý, nutno řešit i s bezpečným přístupem pěších. Jezírko je centrální prvek. Upravit nebo celé předělat? Nevím… Je to třeba zvážit především kvůli bezpečnosti dětí. Park obsahuje velké množství vzácných dřevin, nesmějí se poškodit. Jsem pro květinové záhony, to je skvělá věc. Děkuji všem třem společnostem za podnětné návrhy, Městu za péči, bude nad nimi třeba ještě dlouho přemýšlet,“ dodala na závěr Ing. Martina Lukešová.

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková: „Určitě se tomu budeme dále věnovat, je ještě dostatek času akci zahrnout do rozpočtu na příští rok.“

Místostarosta Dominik Božek: „Všechny tři projekty se věnují většímu využití stávajících ploch, je dobré, že bude méně keřů a prostor se provzdušní. Větší akce ano. Jsem rád, že se začalo řešit letní kino. Jsem pro komplexní úpravu parku. Nyní se jedná o první setkání s veřejností, detaily budeme řešit zase příště.“

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková: „Osobně se snažím využít zkušeností jiných měst třeba při návrhu materiálů příjezdových komunikací. Asfalt jistě ne.“

PaedDr. Oldřich Kovář: „My dnes hledáme využití pro letní kino. Zda nakoupit drahou digitální promítací aparaturu za cca 4 miliony nebo přitáhnout diváky jinými programy. A do parku bych ještě přidal nějaké vodní prvky. Zejména kvůli dětem.“

Referentka správy zeleně Bc. Ing. Leona Fialová: „Já volám po kráse parku a současně jednodušší údržbě a to i v zimě. Po velkých akcích bývají problémy s devastací. Je třeba prostor otevřít, aby se celý park mohl využívat. Jak upravit jezírko, to nechám na odbornících.“

Pan Luděk Řehoř: „Jako vlastník přilehlých nemovitostí jsem rád, že se tím začíná Město zabývat. Rád bych v tomto projektu nějakým způsobem propojil pěší zónou tento park s areálem Červené zahrady. Velké akce bych spíše umístil na Hradní ulici nebo na náměstí, aby zde byla opravdu klidová zóna.“

Starosta Ing. Jaroslav Dohnálek: „Spojení parku a Červené zahrady nelze provést z důvodu vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům. My dle Zákona o obcích nesmíme zasahovat do cizího majetku. Já bych diskutoval o koncepci parku, jenž si zaslouží pozornost a péči. Město může pracovat pouze se svým majetkem a projekty se mohou týkat pouze jeho. Husí slavnosti sem již historicky patří a musí být blízko hlavní scény letním kině. Věnujme tento rok zadání, první půlku příštího projektu a v druhé půlce 2015 může proběhnout první etapa a vše dokončit v roce 2016. Velké, těžké pro někoho nevzhledné květináče pod památným stromem jsme umístili dočasně, aby do parku nevjížděla auta.“

Místostarostka Ing. Jaromíra Vítková setkání uzavřela: „Děkuji všem projektantům za práci a čas, též Vám občanům za účast. Snad se nám projekt do dvou let podaří uskutečnit.“

Ing. Jaromíra Vítková upřesnila: „V šedesátých letech se budovalo letní kino, park prošel v letech 1976 – 1977 zásadními úpravami. Inventarizace a dendrologický průzkum v roce 1997. Poté se již nic neměnilo. Rada města požadovala, aby studie obsahovala návrhy řešení: 1.Cesty, zpevněné plochy a jejich odvodnění, 2. Střední část parku (kruhové plochy), 3. Opěrné zdi, oplocení, schodiště, jezírko, 4. Mobiliář, veřejné osvětlení, 5. Zeleň, 6. Etapizace a propočet nákladů. Následovat bude vyhlášení výběrového řízení na projektanta, v prvním stupni na projektovou dokumentaci k územnímu řízení. V zadání budou i připomínky z jednání s veřejností,“ dodala závěrem místostarostka Ing. Jaromíra Vítková.

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky