Listy regionů
23Čvc/140

Město Letovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst strážníků městské policie

Zákonné podmínky:

 • státní občanství ČR (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
 • minimální věk 21 let (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
 • minimálně střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou (viz § 4 zákona 553/91 Sb. o obecní policii)
 • bezúhonnost dle § 4a, zákona 553/91 Sb. o obecní policii
 • spolehlivost dle § 4b, zákona 553/91 Sb. o obecní policii
 • zdravotní způsobilost dle § 4c) zákona 553/91 Sb. o obecní policii

Další požadované předpoklady:

 • osobní iniciativu, časovou flexibilitu, schopnost samostatné práce i práce v týmu, dobrou komunikativnost s lidmi, odolnost vůči stresu a zátěžovým situacím, dobrou fyzickou kondici, ochotu učit se novým věcem
 • znalost práce na PC (Word, Excel, internet, apod.)
 • řidičský průkaz skupiny B
 • praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě - výhodou
 • zbrojní průkaz skupiny D – výhodou
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č.553/1991 Sb., o obecní policii - výhodou

Přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • kontaktní adresa (je-li rozdílná od trvalého pobytu) a číslo telefonu
 • e-mailovou adresu, telefonní kontakt
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnání a odborných znalostech týkajících se vypisovaného pracovního místa, zájmy a koníčky
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného studia
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a odst. 1 písm. b) a c), zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b odst. 4, zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění
 • Lékařský doklad o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce strážníka (dle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie) a lékařské potvrzení o schopnosti výkonu práce v noci a schopnosti řídit vozidla s modrým výstražným zařízením
 • Souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Nabízíme:

 • platové zařazení - do úspěšného složení zkoušky - 5. platová třída
 • platové zařazení – po úspěšném složení zkoušky - 7. platová třída + příplatky
 • po uplynutí zkušební doby pracovní poměr na dobu neurčitou
 • stravenky
 • 25 dnů dovolené
 • Nepravidelnou pracovní dobu
 • předpokládaný nástup do pracovního poměru od 01. 10. 2014

Pro podání přihlášky se určuje termín do 29. srpna 2014 do 12.00 hodin, přihlášky doručte buď osobně na podatelnu MěÚ Letovice, nebo zašlete na adresu: MěÚ Letovice, Masarykovo náměstí 19, 67961 Letovice. Přední stranu obálky označte slovy: “Výběrové řízení – Strážník MP - Neotvírat“. Pozor: nestačí poštovní odeslání v uvedený den, ale faktické dodržení určeného termínu k předání.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami. Bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.

Po vyhodnocení přihlášek budou vybraní uchazeči vyzváni elektronickou poštou k ústnímu pohovoru, v rámci kterého doloží písemný závěr odborného vyšetření psychologického pracoviště. Odborné vyšetření hradí uchazeč a nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

Pokud uchazeč v přihlášce nepožádá o vrácení osobních dokladů, budou tyto po ukončeném výběrovém řízení skartovány. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Bližší informace podá Vladimír Stejskal, starosta, tel. 516482212, 603564579 nebo Jaroslav Halata, velitel MP 516474168, 733647411.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky