Listy regionů
10Zář/140

Ministr kultury v Boskovicích

V pátek 5. 9. 2014 navštívil náš region na pozvání Okresního výboru KDU-ČSL Blansko ministr kultury Daniel Herman. První zastávka patřila Lomnici u Tišnova, kde se nachází památková zóna. Následovala návštěva Low-Beerovy vily ve Svitávce a prohlídka synagogy v Boskovicích.

V odpoledních hodinách se konala v zasedací místnosti MěÚ v Boskovicích tisková konference. Zástupce deníků, místních novin a České televize Brno přivítala místostarostka Ing. Jaromíra Vítková. Hlavním tématem byla památková péče, finanční prostředky a dotační tituly vztahující se k obnově kulturních památek.

Dotazy zástupců médií byly směřovány na problematiku celostátní, ale i na situaci památkové péče v Boskovicích.

Tisková zpráva pro tiskovou konferenci s Mgr. Danielem Hermanem, ministrem kultury,

1. Dotační možnosti v oblasti zachování kulturního dědictví

Město Boskovice má od roku 1991 schválenou městskou památkovou zónu (dále MPZ), která zahrnuje 36 nemovitých kulturních památek, z nichž nejvýznamnější jsou hrad, zámek, kostel sv. Jakuba staršího, radnice, synagoga a rezidence. V MPZ se nachází také dochovaná židovská čtvrť. Památky jsou ve vlastnictví města, právnických i fyzických osob a také církví.

Poslední verze aktualizovaného dokumentu Programu regenerace z roku 2011 uvádí, že na obnovu a revitalizaci památek by bylo třeba cca 180 mil. Kč.

Město využívá tyto dotační programy:

  • - Program regenerace MPZ ( MK ČR), od r. 1995 bylo uvolněno z MK ČR cca 16 mil. Kč. Město, příp. další vlastníci, tak opravili památky v hodnotě cca 32 mil. Kč.
  • - Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností (MK ČR), který využívají především obce na území ORP Boskovice. Za období 7 let existence titulu bylo pro ORP přiděleno cca 5.600.tis Kč.
  • - ROP Jihovýchod – pro péči o kulturní památky byly využity i tituly v rámci cestovního ruchu – v roce 2012 byla otevřena nová expozice „Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene“ v  Muzeu Boskovicka ( sídlí v rezidenci, která je na seznamu kul. Památek MK a je  příspěvkovou  organizací Města Boskovice) v hodnotě téměř 3.mil. Kč. Expozice byla oceněna cenou čestného výboru soutěže Gloria musaealis.
  • - Další programy MK ČR – vestavba výtahu a bezbariérová opatření v Muzeu Boskovicka v hodnotě 1.947. tis. Kč.
  • - V této době podána žádost u Norských fondů na projekt „Duchovní dědictví Boskovicka – mosty porozumění“, která předpokládá vytvoření expozice věnované boskovickému rodákovi kardinálu T. Špidlíkovi a duchovním tradicím regionu (katolické, evangelické, židovské), dále rekonstrukci depozitářů muzea.

2. Problematika zřizovatelství Muzea Boskovicka

Muzeum Boskovicka má více jak 100 letou tradici, bylo založeno v roce 1905. V roce 1992 bylo převedeno ze správy Okresního úřadu do správy města Boskovice. Od vzniku krajských úřadů každoročně město a vedení Muzea Boskovicka žádá o příspěvek Jihomoravský kraj. V současné době již podruhé v polistopadové historii probíhají jednání o změně zřizovatele, především s ohledem na zajištění financování této organizace.

3. Právní možnosti regulace reklamy v městské památkové zóně

Město Boskovice již dlouhodobě řeší problematiku umisťování reklam v MPZ. V současné době, z důvodu nedostatečné opory v legislativě, RM uložila předložit návrh Pravidel pro instalaci reklamních, informačních a propagačních zařízení na nemovitostech v MPZ.

4. Obnova parku u zámeckého skleníku

Park u zámeckého skleníku (kulturní památka evidovaná na seznamu Ministerstva kultury ČR), který také slouží jako městský park s významnou společenskou funkcí, prošel ve své historii několika úpravami. Kromě zásahu do celkové koncepce parku v podobě výstavby letního kina v 60-tých letech probíhaly zásadní úpravy v letech 1976-77. Hlavní inventarizace a dendrologický průzkum zeleně pak v roce 1997. Bohužel podoba parku zůstává od těchto dob nezměněna bez výraznějších zásahů a oprav.

V 1. polovině r. 2014 Rada města Boskovice oslovila tři ateliéry s žádostí  o vypracování architektonické studie „Komplexní obnova parku u zámeckého skleníku“. Studie byly předloženy 2x na jednání s veřejností, aby se občané mohli vyjádřit. Studie řeší cesty, zpevněné plochy a jejich odvodnění, střední část parku (kruhové plochy), opěrné zdi, oplocení, schodiště, jezírko, mobiliář, veřejné osvětlení, zeleň, etapizace a propočet nákladů. Příští rok by měla být zpracována projektová dokumentace a následně realizace obnovy. Město hodlá využít nové dotační tituly v rámci IROP.

Image (2)

Image (1)

Zapsala: Ing. Vítková Jaromíra, místostarostka města

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky