Listy regionů
14Lis/140

Výběrové řízení na funkci ředitel/ka Muzea Blansko

Město Blansko vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitel/ka Muzea Blansko.

Požadované obecné předpoklady:

 • státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt
 • plná způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost

Požadované kvalifikační předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu

Další požadované předpoklady:

 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)
 • organizační a řídící schopnosti
 • znalost zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • řídící praxe v oblasti kultury výhodou
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz sk. B

Způsob, termín a místo nástupu:

 • jmenování, nástup k 01.04.2015, Muzeum Blansko, Zámek 1/1

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • 05.01.2015

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, kontaktní email, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • originál ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (vysvědčení o státní závěrečné zkoušce a diplom)
 • koncepce rozvoje Muzea Blansko (max. rozsah 3 normostrany)
 • výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu funkce ředitele
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • osvědčení (nebo čestné prohlášení o jeho vyžádání) a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí, ve znění pozdějších předpisů – nevztahuje se na uchazeče narozené po 1. prosinci 1971

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou MUZEUM – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Město Blansko
Ing. Josef Kupčík, tajemník
nám. Svobody 32/3
678 01 Blansko

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

odbor kancelář tajemníka

Autor redakce

Označeno jako: Zanechejte komentář
Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky