Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků na ZŠ Velké Opatovice

Cílem projektu bylo podpořit a zkvalitnit výuku anglického a německého jazyka na Základní škole Velké Opatovice, okres Blansko.

Realizace grantového projektu Nové trendy ve výuce cizích jazyků byla zahájena 1. 2. 2013, doba realizace je 24 měsíců (ukončení 31. 1. 2015). Jedná se o projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurencechopnost (prioritní osa 7.1 – Počáteční vzdělávání, vzdělávací oblast 7.1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání). Projekt je spolufinancovaný ESF a rozpočtem ČR. Schválený rozpočet projektu byl 3 176 336,-Kč.

zs velke opatovice

Prioritou klíčových aktivit projektu bylo především vedení žáků k aktivnímu používání cizího jazyka. Ve 4. a 5. ročníku je do výuky výtvarné výchovy zařazena metoda CLIL. Od 6. ročníku se v anglickém jazyce jednou za 14 dnů zaměřujeme na rozvoj čtenářských a komunikativních dovedností žáků při práci s anglicky psanou literaturou. Četba anglické beletrie je spojená s konverzačními cvičeními a dramatizací příběhu. Žáci mají rovněž možnost zhlédnout zfilmovaný příběh v anglickém jazyce, který navazuje na přečtenou knihu. Díky projektu vznikla ve škole knihovna anglické beletrie s mnoha zajímavými tituly. Knihy si žáci mohou půjčovat i k domácí četbě. V 9. ročníku jsou ve výuce německého jazyka realizovány miniprojekty. Témata jednotlivých miniprojektů navazují na praktický život.

Součástí většiny klíčových aktivit projektu byla tvorba sad vzdělávacích materiálů využívaných ve výuce anglického jazyka ve 4. až 9. ročníku a německého jazyka v 9. ročníku. Pro žáky 4. a 5. ročníku vznikly sady vzdělávacích materiálů pro aplikaci metody CLIL. Žáci 2. stupně mohou využívat e-learningové materiály související s výukou anglického jazyka (žáci 6. – 9. ročníku) i německého jazyka (žáci 8. – 9. ročníku). Vzdělávací materiály jsou ve výuce využívány od školního roku 2013/2014.

Žáci 8. a 9. roč. absolvovali v rámci výuky anglického a německého jazyka sérii tříhodinových modulů kurzů s rodilým mluvčím. Naším záměrem bylo rozvíjení schopností žáků dorozumět se cizincem v běžných situacích a hovořit s ním o jednoduchých tématech.

Jednou z klíčových aktivit projektu byly také návštěvy divadelních představení hraných v anglickém jazyce. Žáci 3. až 9. ročníku si tak osvojovali cizí jazyk zábavnou a nenásilnou formou.

Jazykově zdatní žáci a žáci s velkým zájmem o anglický jazyk z 8. a 9. ročníku se v květnu 2014 zúčastnili sedmidenního vzdělávacího pobytu ve Velké Británii, který byl spojen s přímou výukovou anglického jazyka v britské škole.

V rámci projektu byli podpořeni také vyučující cizích jazyků. Ti absolvovali školení zaměřená na aplikaci moderních metod práce ve výuce, na využití informačních technologií ve výuce cizích jazyků, na tvorbu vzdělávacích materiálů v digitální podobě a na aplikaci metody CLIL ve výuce.

Z projektu bylo vybaveno 5 učeben výpočetní a projekční technikou, byly zakoupeny učebnice pro výuku anglického a německého jazyka, anglicky psaná beletrie, DVD se zfilmovanými příběhy, slovníky pro práci žáků, interaktivní učebnice, metodické publikace zaměřené na inovativní metody výuky cizího jazyka a další pomůcky pro výuku anglického a německého jazyka.

Mgr. Marie Šimáčková

Projekt Nové trendy ve výuce cizích jazyků, reg. č. CZ.1.07/1.1.16/02.0099

logolink

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *