Listy regionů
13Srp/150

Za město krásnější!

Město Boskovice pečuje o zeleň na svém území a v tomto směru velmi dobře spolupracuje s občany, využívá jejich názorů a podnětů.

Důkazem toho byla i beseda konaná 10. srpna 2015 v zasedací místnosti Městského úřadu. Potěšující bylo, že i přes velké vedro se dostavila řada obyvatel z míst, jichž se zamýšlené úpravy týkaly. Rozhodovalo se o Palackém náměstí, Růžovém náměstí a Wolkerově náměstí a vnitrobloku ulice Hybešova.

Všechny přivítala místostarostka Boskovic a zastupitelka JMK Ing. Jaromíra Vítková. Uvedla architektku Ing. Jitku Vágnerovou: „V těchto věcech s námi spolupracuje delší dobu, díky ní jsme získali dotace. Dnešek jsme zvolili kvůli zvládnutí termínu podání žádosti do začátku října. Věřím v živou diskusi, abychom nezískávali dotace na věci, které jako občané nechcete.“

Ing. Jitka Vágnerová doprovázela výklad obrazovou prezentací. Začala Růžovým náměstím. Podotkla, že v daném místě je velmi špatné složení půdy, není to ornice. Z toho důvodu tam téměř nic neroste. Stávající výsadba je problémová, i vzrostlé stromy musejí mít kotvení kvůli vývratům. Dalším problémem jsou inženýrské sítě a jejich ochranná pásma. Tam nic být nesmí. Hlavní průchodovou trasu a zelený pás vedle parkoviště by měla rámovat alej z dřezovců trojtrnných (kvalitní kořenový systém, vzdušná koruna, cílová výška 16 - 20 m, průměr koruny cca 8 m), orámování části náměstí by mělo být červenolistými javory (výška cca 10 m). Stromy vhodně upravují mikroklima, zmírňují výkyvy počasí. Keřové a trvalkové záhony budou laděny do růžových barev a kombinované, aby byl prostor zajímavý po celý rok. Výsadby maximálně metr vysoké. Vše je voleno s ohledem na prosluněný a vysychavý prostor. Bude třeba doplnit zeminu. Kolem parkoviště lavičky. Stávající okrasné truhlíky zůstanou.

Ke každému tématu měli občané doplňující názory. Zde byl kritizován především pohyb vozidel v místech, jež parkoviště nejsou, zejména po páteřní průchozí trase a jak tomu zabránit. Betonové truhlíky s rostlinami k tomu účelu příliš vhodné nejsou, potřebují denní zálivku a nejsou z úrovně řidiče dobře vidět. Bude třeba častější přítomnost Městské policie. Ing. Jitka Vágnerová navrhla zúžení průjezdu na normu 2,5 metru dostatečně vysokými sloupky a řetězy. Aby byli motoristé upozorněni, že se nejedná o parkoviště.

Součástí dotace bude také následná údržba zeleně včetně zálivky, bez kosení trávníků na dva roky dopředu, neboť nový operační program údržbu podporuje a lze zahrnout do rozpočtu. Podle slov Ing. Jitky Vágnerové je stav údržby v Boskovicích jedním z nejlepších v porovnání s jinými městy. Zdůraznila, že není dobré mít úplně všechny trávníky nakrátko pokosené. To se ovšem netýká centra, tam pravidelné sečení je podmínkou. U autobusového nádraží v Boskovicích je v rámci projektu „Obnovy parčíku“ plánováno vybudování ukázkové květnaté louky s vysvětlující tabulí, proč je dobré někde nechat dlouhou trávu. Například kvůli motýlům. Město prozatím neobdrželo informaci o přidělení této dotace, v případě jejího získání budete informováni.

Dále pokračovala prostorem Palackého náměstí. Zde jsou letité lípy, ošetřené řezy a pružnými vazbami (pojistka proti rozlomení, prodlužuje životnost stromů, po pěti letech kontrola, po deseti výměna) V projektu není navrženo žádné kácení, zůstane i cestní síť. Projektantka nedoporučuje odstranit asfaltový povrch kvůli možnému poškození kořenů stromů. V plánu je vytvoření místa pro posezení v centrálním prostoru s mlatovým povrchem a kamennými kostkami. Kolem jsou navrženy záhony s keřovou a trvalkovou výsadbou (bílé hortenzie – výška 1,2 m, narůžovělé sasanky, barvínky a bergénie) olemované nízkým živým plotem ze zimostrázu – výška cca 1 metr. Vedle staré trafiky a podél plotu gymnázia, pak živý plot z tisu. Ve volných plochách budou umístěny kmeny z rostlého akátového odkorněného dřeva. Ty by působily jako plastika a estetický prvek a mohly by sloužit např. k instalaci krátkodobých výstav prací studentů gymnázia. Jsou tam navržené tři odpadkové koše, jeden z nich v centrální ploše.

K prostoru v okolí gymnázia se vyjádřil zastupitel Mgr. Dušan Sušil. Na několika snímcích ukázal na nevhodnou výsadbu habrů, jejichž koruny se téměř dotýkají fasády domů, stíní pouličnímu osvětlení a jejich rozestup brání parkování vozidel. Ing. Jitka Vágnerová souhlasila, jen uvedla, že habr dobře snáší řez a zde byl použit nevhodný druh. Závěr byl ten, že řez nic moc neřeší, nejlépe by bylo tyto habry odstranit úplně. Též starou zchátralou trafiku, jež celý prostor hyzdí, by měl vlastník (není majetek města) opravit nebo zbourat.

Wolkerovo náměstí: Projekt počítá s novými parkovacími místy a doplněním o výsadbu okrasných akátů. Dva původní smrky musí dolů, jsou přímo nad kanalizací a jejich zdravotní stav je špatný. Stejný osud čeká i dvě usychající břízy. Schodiště jsou v havarijním stavu. Ing Vágnerová doporučuje zmladit živý plot novou dosadbou, malé dětské hřiště zrušit a nahradit ho klidovou plochou s posezením, štěrkovou plochu nahradit trávou a vytvořit malý parčík s výsadbou okrasných stromů. Velké hřiště zůstane, špatné jalovce navrhuje vykácet a nahradit je živým plotem z kvetoucích keřů. Nad tím vysadit řadu habrů s malou korunou, tak aby pohlcovaly prach a hluk z hřiště. Podle dohody s majiteli zahrádek u spodních domů lze svahy nad nimi osadit keři nebo jen omladit stávající.

Ing. Jitka Vágnerová pak vše názorně ukázala na prezentaci projektů a zodpověděla dotazy. Cesty jsou navržené s parkovým mlatovým povrchem (jíl s pískem). V případě zájmu je možná změna, i když na zpevněné plochy a lavičky dotace nejsou. Lze je získat jen na cesty s propustným povrchem (dlažby do pískového lože se zatravněnou spárou).

K časovému harmonogramu Ing. Jitka Vágnerová uvedla: „Do poloviny října musí být podaná žádost, včetně všech vyjádření (stavební úřad). Příští rok na jaře se dozvíme, zda žádost prošla, pak proběhne výběrové řízení a na podzim v listopadu se začne kácením. Do dvou let by mělo být hotovo.“

Po ukončení besedy se pro média vyjádřila místostarostka a zastupitelka JMK Ing. Jaromíra Vítková: „Jednání jsme svolali na základě dobrých zkušeností z obnovy ulice Otakara Kubína a vnitrobloku na ulici Hybešova (místní název Hradčany). Slyšeli jsme názor občanů dříve, než byl dokončen projekt a než začala realizace. Dnešní termín jsme zvolili kvůli nutnosti podání žádosti o dotaci v půli měsíce října. Občané se zapojili velmi intenzivně, z diskuse vzejde řada podnětů, jež budou v projektu uplatněny. Velmi kladně hodnotím zájem obyvatel, přišlo jich asi 35.“

Své doplnila též architektka Ing. Jitka Vágnerová: „Na Růžovém náměstí by mělo dojít k poměrně razantní změně, aby z vyprahlé lokality vznikla kvetoucí oáza v centru města laděná do růžové, krémově bílé. Z parčíku u gymnázia by měl vzniknout příjemný prostor pro odpočinek, jenž by měl být ještě zelenější. Wolkerovo náměstí a navazující vnitroblok – zde dojde k celkové modernizaci prostoru, úpravě zeleně, přidání laviček a tím ke zvýšení rekreačního potenciálu místa.“

Luboš Sušil

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky