Listy regionů
13Říj/150

20 let Klubu přátel Boskovic

„My, občané a přátelé Boskovic, kterým leží na srdci toto město s bohatou historií a s kulturními památkami a tradicemi převyšujícími mnohdy lokální význam i s překrásným životním prostředím, rozhodli jsme se ustanovit Klub přátel Boskovic, jako dobrovolné nepolitické sdružení občanů z Boskovic a jiných míst našeho státu i ze zahraničí, kteří mají zájem o zachování, oživení a obohacení všech oblastí kultury našeho města.“ Tato slova zveřejnili 25. dubna roku 1995 Jiří Bušina a Jaroslav Bránský v novinovém článku, nazvaném Zakládáme Klub přátel Boskovic.

9. května téhož roku se konala v sokolovně Přípravná schůze Klubu přátel Boskovic, na níž byl projednán návrh stanov a zvolen přípravný výbor. Ministerstvo vnitra ČR, provedlo registraci Klubu 14. června.

Ustavující schůze pak proběhla 26. září a byl na ní zvolen výbor a revizní komise.

Ve stanovách klubu je jako cíl na prvním místě uvedeno: propagovat historii Boskovic, především její přínos naší společnosti. Naplňování tohoto bodu se vine jako červená nit činností klubu po celých dvacet let. Zde je nutno na prvním místě zmínit vybudování naučné stezky Památky židovského města v Boskovicích v červnu roku 1999 a Naučných stezek Boskovicemi a okolím – Hradního a Oborského okruhu v roce 2002 a Doubravského okruhu v roce 2004, ke kterým byly vydány i brožurky ve vícejazyčném provedení. Náklady na naučné stezky přesáhly 230 tisíc korun a peníze byly získány především od různých nadací – ať již to byla Nadace Via, Nadace Partnerství nebo Open Society Fund (OSF). Veřejnosti byla po předchozí úpravě prostor zpřístupněna židovská rituální lázeň „mikve“ naproti synagoze.

Od počátku se Klub snažil popularizovat významné osobnosti města a připomínat důležité historické události. Z nejvýznamnějších připomeňme zhotovení busty Otakara Kubína, odhalené v roce 2003 na Růžovém náměstí, dále pamětních desek: obětem náletu 5. 5. 1945 v r. 2005, odsunutým židovským spoluobčanům v roce 2007, malíři Pavlu Bačovskému v r. 2008. Odhalení desky Augustinu Bergerovi bylo spojeno se vzpomínkovou akcí s přednáškou historičky baletu Boženy Brodské o jeho životě a díle a baletním vystoupením primabaleriny Národního divadla Terezy Zbořilové. Můžeme připomenout také častá vzpomínková setkání při významných výročích či vysazení Lípy tisíciletí v roce 2001.

Z publikační činnosti můžeme zmínit zejména vydání knihy Jaroslava Bránského Židé v Boskovicích, Oldřicha Sirovátky Lidové písně, pověsti a dětské hry z Boskovicka, Jaroslava Klenovského Židovská čtvrť v Boskovicích, Jaroslava Koutného Boskovice, můj betlém a Miroslavy Minxové Pověsti a vyprávěnky z Boskovic.

Do řešení problému města se Klub zapojil pořádáním celé řady setkání se zástupci městské samosprávy i statní správy v tzv. Hovorech s ..., které byly věnovány vždy některému aktuálnímu tématu. Největší odezvu měly Hovory o boskovické nemocnici.

Od samého začátku se Klub snažil aktivizovat mládež boskovických škol pořádáním soutěží - výtvarných, literární, dramatické i novinářské. Poslední byla fotografická soutěž Boskovické známé i neznámé v roce 2012 zakončená výstavou nejlepších fotografií v přísálí kina Panorama.

V posledním desetiletí na návrhy členů uspořádal Klub řadu zájezdů a výletů do zajímavých míst bližšího i vzdálenějšího okolí Boskovic. Namátkou můžeme jmenovat Lysice, Kunštát, Velké Opatovice či Třebíč, Znojmo, Hustopeče, Pardubice.

K 31. 12. 2014 měl Klub celkem 128 členů. Výbor má 9 členů, revizní komise 3. Veškeré informace o KPB můžete v současné době získat na naší internetové stránce www.kpboskovic.cz.

Klub přátel Boskovic vydal při příležitosti svého výročí vzpomínkové Vlastivědné listy Boskovicka (23 ročník) a pro slavnostní výroční schůzi, která se uskuteční ve středu 14. října 2015 v 16 hodin v kině Panorama, připravil panelovou výstavu.

klub pratel boskovic

Ilja Melkus, místopředseda KPB

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky