Listy regionů
4Led/160

Cyklus přednášek „GENEALOGIE“

Na první čtyři měsíce roku 2016 připravila Městská knihovna Blansko pro laiky i poučenější zájemce osmidílný cyklus přednášek s výstižným názvem „GENEALOGIE“.

Lektorování se ujme člen Moravské genealogické a heraldické společnosti v Brně pan Ing. Jan Kos.

První přednáška se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 a bude věnována Úvodu do genealogie, základním pojmům, historickým souvislostem, přehledu pramenů, původcům genealogických informací, genealogické literatuře a dějinám české i moravské genealogie.

Druhé setkání je naplánováno na středu 20. ledna 2016 s následujícím programem: Zpracování rodokmenu či rodinné kroniky - jak začít, co, kde a jak hledat; archivy v Čechách a na Moravě; evidence informací, jejich uspořádání a využití; vybavení pro genealogii.

Pro únorová pokračování jsou vyčleněny tyto termíny - 10. únor 2016 (Původ osobních jmen a příjmení, jejich vývoj a předávání; příbuzenství pokrevní a právní, využití testů DNA; genealogický software a využití PC) a 24. únor 2016 (Matriky - dějiny a vývoj, uložení, formáty a opisy; mrtvé a živé matriky, matriční zápisy křtů, sňatků a úmrtí, jazyk a písmo zápisů, způsoby hledání).

V březnu se fandové genealogie potkají 9. března 2016 (Písmo, jeho vývoj, používání v genealogických zápisech, příklady textů, pravopis) a 23. března 2016 (Mimomatriční prameny - urbáře, pozemkové knihy, katastry, archivy velkostatků, sčítací operáty, domovské listy, policejní přihlášky, obecní a farní kroniky atd.; specifické informace o historii - vojenská služba, školství).

Na duben jsme stanovili následující termíny - 6. dubna 2016 (Rodopisný výzkum - jak postupovat a jak zpracovat výsledky bádání, zpracování rodinné kroniky, genealogické informace na internetu, genealogická praxe) a 20. dubna 2016 (Možná úskalí badatelské práce – míry, váhy, peníze, zkratky a značky; jazykové problémy a jejich řešení; genealogické slovníky; témata a problémy, na které se nedostalo dříve).

Přednášky budou probíhat vždy od 17 hodin v multifunkční místnosti KULTURKA blanenské knihovny a jsou záměrně volně koncipovány. To v praxi znamená, že je možné vybrat si účast na celém cyklu nebo absolvovat jen určitý počet přednášek v závislosti na konkrétním obsahu, aniž by se zásadně narušila kontinuita.

Každá přednáška bude trvat 60 až 75 minut a po ní bude možná diskuze.

Celý cyklus je bezplatný!

Mgr. Pavel Přikryl, ředitel Městské knihovny Blansko

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky