Konkurz na ředitele školy

Starostka městyse ve smyslu §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola Doubravice nad Svitavou, příspěvková organizace

Požadavky:

1) předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění.

2) znalost školské problematiky a předpisů

3) organizační a řídící schopnosti

K přihlášce přiložte:

1) úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně doklady o dalším vzdělání / maturitní vysvědčení)

2) doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů atd.)

3) strukturovaný procesní životopis

4) písemnou koncepci rozvoje školy v rozsahu max. 5 normostran

5) výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)

6) originál nebo ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele (ne starší 3 měsíců)

Předpokládaný nástup na pracovní místo ředitele/ředitelky: 1. 2. 2018. Obálku označte slovy: „Konkurz ZŠ Doubravice nad Svitavou – Neotvírat“

Přihlášky s uvedenými doklady doručte do 31.10. 2017 do 12 hodin na adresu:

Městys Doubravice nad Svitavou

nám. Svobody 31

679 11 Doubravice nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *