Listy regionů
20Čvn/180

Úplná uzavírka ulice Komenského na Starém Blansku v souvislosti s výstavbou druhé etapy stavby komunikace a inženýrských sítí

Od 30. června do konce srpna tohoto roku bude probíhat oprava ulice Komenského na Starém Blansku v úseku od železničního přejezdu směrem ke kostelu v délce cca 80m. Tímto dojde k úplnému vyloučení silniční dopravy na ulici Komenského ve směru na Staré Blansko, a zároveň bude vyloučen provoz podél kolejí (tzn. směrem k areálu Správy a údržby silnic, garáží, Technických služeb, zahrádkářské oblasti a dalším objektům). Chodcům bude průchod umožněn. Celé Staré Blansko bude v této době pro automobily dostupné pouze přes místní část Olešnou.

Žádáme vlastníky nemovitostí v dotčené oblasti, aby včas provedli potřebná opatření, která jim umožní vyhnout se alespoň některým komplikacím způsobených úplnou uzavírkou.

Upozorňujeme občany, že systém integrovaného záchranného systému touto uzavírkou není dotčen - zůstane plně zajištěn a to ve spolupráci jak Hasičského záchranného sboru, tak blanenských jednotek sboru dobrovolných hasičů a díky společnosti Synthon, která poskytne pro zásahovou jednotku svoje prostory a zázemí.

Na ulici Komenského probíhají současně tři stavby.

Investorem s největším objemem prací je Svazek vodovodů a kanalizací měst a obcí, který zde provádí výměnu kanalizace a vodovodu včetně přípojek a výměnu všech konstrukčních vrstev vozovky a chodníků. Druhou stavbou je výměna plynovodního řadu a přípojek a město Blansko zde má stavbu veřejného osvětlení. Vlastníkem komunikace v ulici Komenského je Jihomoravský kraj - Správa a údržba silnic JMK. Zhotovitelem stavby Svazku je společnost EUROVIA CS, a. s., zhotovitelem plynu je Moravský Plynostav, a. s. a veřejné osvětlení provádí firma Jicom, spol. s r. o.

Celý rozsah stavby je od železničního přejezdu po křižovatku s ul. Hořickou. Stavba je rozdělena na tři etapy, z nichž nadcházející druhá etapa v úseku od železničních kolejí za křižovatku s ulicí Na Brankách byla časově vymezena na letní období s úmyslem využít letních dovolených a prázdnin, kdy je menší četnost spojů linkové veřejné dopravy a méně osobní automobilové dopravy.

Ve středu vozovky povede nově vodovod, vedle něj železobetonové potrubí kanalizace. V levém jízdním pruhu při pohledu od kolejí povede plyn, který je částečně v prostorové kolizi s kabely CETIN  a  dalšími kabely UPC, které je třeba přeložit.
V chodnících po obou stranách povede nově vedení pro veřejné osvětlení. Stávající řad kanalizace v pravém chodníku se bude rušit, stejně tak i kanalizační řad v pravém i levém jízdním pruhu. V levém jízdním pruhu bude kanalizace nahrazena novou. Bude vybudována el. přípojka pro nový objekt fary. Přípojky kanalizace, vodovodu, plynu pro domy v ulici se zbudují nově, staré se zruší - to znamená překopy komunikace až k řadu. Stavba jednotlivých sítí bude probíhat od nejníže položených, po zhotovení všech sítí bude možno přistoupit k realizaci komunikace a chodníků.

Bohužel ul. Komenského je zatím jedinou dopravní spojnicí Blanska se Starým Blanskem, stavební práce budou probíhat v obou jízdních pruzích komunikace zároveň, proto je třeba objízdné trasy. Stavba na ulici Komenského je svým rozsahem a objemem opravdu výjimečná, kdy se zde navíc koordinuje dohromady několik subjektů. Žádáme tedy obyvatele Blanska o spolupráci a strpění této situace. Prosíme, vycházejte stavbě vstříc a snažte se zde omezit svůj pohyb.

Veškeré informace ke stavbě zveřejňujeme průběžně na webu: https://www.blansko.cz/clanky/2018/02/blanensti-se-museji-pripravit-na-komplikace-v-doprave-na-starem-blansku

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky