Listy regionů
26Čvc/180

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí , jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu s platností od. 25.7.2018 do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Boskovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.

Odůvodnění: Městský úřad Boskovice, jako příslušný vodoprávní úřad, na základě zjištění hydrologických poměrů na vodních tocích a vzhledem k přetrvávajícím minimálním průtokům ve vodních tocích, mnohde pod úrovní Q355, s okamžitou platností a na dobu neurčitou, zakazuje odběr vody z vodních toků v celém správním obvodu ORP Boskovice, a to k účelu zalévání hřišť, trávníků, mytí aut, napouštění nádrží a bazénů.

Vzhledem ke stávajícímu nepříznivému vývoji hydrologické situace a předpovědi počasí pro příští období, s ohledem na mimořádnost situace a ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a § 115a odst. 2 vodního zákona upustil od projednání s dotčenými subjekty a veřejného projednání.

V této souvislosti vodoprávní úřad upozorňuje právnické a fyzické osoby na dodržování minimálních zůstatkových průtoků, stanovených příslušnými rozhodnutími opravňujícími k nakládání s vodami.

Všechny obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas, zpravodaj, informační letáky). Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek vydaných v platných povoleních bude řešeno ve správním řízení s využitím maximálních sankcí, vyplývajících z vodního zákona, popřípadě zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Poučení účastníků

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu. Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu bez náhrady.

K vydanému opatření obecné povahy lze uplatnit připomínky. Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny. Dle § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti, a to dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje. Toto opatření obecné povahy musí být v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu vyvěšeno do odvolání na místě k tomu obvyklém – úřední deska MěÚ Boskovice a na vědomí na úředních deskách obcí a měst správního obvodu Boskovice.

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky