Listy regionů
27Srp/180

Starosta Ivo Polák: „Spolupráci se Svazkem vodovodů a kanalizací za uplynulé období hodnotím jako velmi dobrou“

 „Svazek VaK“, jako dobrovolný Svazek měst a obcí sdružuje aktuálně 77 měst a obcí za účelem zajištění obnovy a rozvoje infrastrukturního vodohospodářského majetku, prostřednictvím kterého zajišťuje VAS, a.s., divize Boskovice, na základě smlouvy o provozování, zásobení těchto měst a obcí pitnou vodou, jakožto i odvádění a čištění vod odpadních.

Město Blansko, jakožto největší aglomerace ve Svazku, má ve výkonném orgánu Svazku, předsednictvu Svazku, svého předsedu. Je jím zastupitel města pan Ing. Jiří Charvát.

Za uvedené období byla na společném majetku Svazku s pomocí dotací ze Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje realizována strategická investice s názvem „Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“, jejíž realizací došlo k výraznému posunu při zabezpečení zásobení pitnou vodou blanenské městské aglomerace.

Významnou investicí, realizovanou taktéž s pomocí dotace z Ministerstva zemědělství, byla výstavba vodojemu nad městskou částí Klepačov, který mimo zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti Klepačova zabezpečil i dostatek požární vody pro tuto lokalitu. V neposlední řadě je tento vodojem připraven sloužit jako řídící prvek pro propojení dvou vodohospodářských soustav, Boskovicko – Blanenské a Jedovnické. Tato stavba se umístila na 3.místě v soutěži o stavbu roku Jihomoravského kraje pro rok 2016 v kategorii vodohospodářské a ekologické stavby.

Mimo tyto velké stavby bylo realizováno ve spolupráci se Svazkem a se Správou a údržbou silnic JMK  mnoho oprav vodohospodářské infrastruktury v ulicích města Blanska, namátkou např.: Svitavská – oprava vodovodu, Havlíčkova – oprava vodovodu a kanalizace, Masarykova – oprava vodovodu a kanalizace, Bezručova – oprava vodovodu a kanalizace, K. H. Máchy – oprava vodovodu a kanalizace, Sloupečník – oprava kanalizace.

V současné době společně realizujeme stavbu Staré Blansko, ul. Komenského - oprava vodovodu a kanalizace s termínem dokončení 30. 9. 2018.

Dále pak na blanenské čistírně odpadních vod probíhá výměna odstředivky, která zajišťuje odvodnění kalů z čistírenského procesu.

Ve spolupráci se Svazkem a obcí Olomučany připravujeme k realizaci rekonstrukci kanalizační ČS Kamenolom, včetně výtlaku na ČOV.

Na závěr bych chtěl zmínit, že Svazek za období 2014 - 2018 získal ze Státního fondu životního prostředí, Ministerstva zemědělství a Jihomoravského kraje dotace ve výši 392 902 410 Kč. Celkové zadlužení Svazku v tomto období kleslo z původních 115 838 048 Kč k 31. 12. 2014 na 81 407 699 Kč k 30. 4. 2018, přičemž v letech 2014 a 2015 probíhalo čerpání úvěru ve výši 70 000 000 Kč na realizaci stavby „Rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů“.

Dalším pozitivním opatřením bylo přeúvěrování všech stávajících úvěrů, které proběhlo v roce 2015. Byla vysoutěžena nová výše úroků, která činí 0,9% z původní průměrné úrokové sazby 5,19%.

Text: Mgr. Ivo Polák, starosta města Blanska

Foto: Renata Kuncová Polická

Autor redakce

Komentáře (0) Trackbacky (0)

Zatím žádné komentáře.


Zanechejte komentář

Zatím žádné trackbacky