OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

Městský úřad Boskovice, odbor tvorby a ochrany životního prostředí , jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ve veřejném zájmu s platností od. 25.7.2018 do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Boskovice, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů. Celý příspěvek

Přerušení dodávky elektrické energie

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 07.08.2018 od 07:30 do 10:30 Obec Velké Opatovice

Vypnutá oblast:

 • vypnuté bude město Velké Opatovice mimo části ulice Nádražní – (od domu číslo
 • popisné 215 směr nádraží, přes d.č.106 Po Haikerův dvůr, d.č.p.104, včetně domu
 • č.p. 688 a 689), lokality Nový Mlýn – (dům číslo popisné 105 a 700) a odběrného
 • místa na parc. 2190/2 – (bývalá rozvodna)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – Družstvo (Č. 301266)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – BPE Družstvo (Č. 702549)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – EZ (Č. 301265)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – Elmart (č. 703602)
 • Odběratelská trafostanice Velké Opatovice – Vodárna (č. 301267)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – Ustav (Č. 301268)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – FVE Fini (Č.702266)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – Koupaliště (Č. 700785)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – Translignum (Č. 704090)
 • Odběratelské trafostanice Velké Opatovice – FVE YLS (Č. 701831)

Celý příspěvek

Nevěřte podvodníkům, kteří proměřují průtok vody

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., varuje odběratele pitné vody před pohybem podvodníků, kteří se v těchto dnech objevili na několika místech Blanenska a Boskovicka. Tito lidé tvrdí, že jsou z vodáren a že proměřují průtok vody v kohoutcích. Za tuto službu a následné údajné zlepšení průtoku vody si inkasují peníze.

Naši zaměstnanci žádná podobná měření neprovádějí, navíc jsou všichni schopni prokázat se v případě návštěvy domácností nebo dalších odběratelů průkazy naší společnosti. Jejich totožnost si případně můžete telefonicky ověřit na našem centrálním dispečinku, a to na číslech 516 427 249 nebo 734 692 777. Celý příspěvek

Větrná kalamita v lesích v okolí Boskovic

Ve dnech 31. 3. a 1. 4. 205 byly lesy v okolí města Boskovice zasaženy silnou vichřicí, která napáchala značné škody. Nejvíce postiženy jsou lesní porosty v katastrálních územích Újezd u Boskovic, Boskovice, Hrádkov a Valchov. Vichřicí bylo poničeno přibližně 3 000 m3 dříví na ploše mnoha hektarů. Jedná se o lesy ve vlastnictví Města Boskovice a společnosti MP HOLDING, a. s. Celková výše škody se teprve upřesňuje, protože popadané stromy znemožňují průjezd po lesních cestách a plošný rozsah škod je značný. Silně byly poničeny rovněž porosty kolem oblíbené cyklostezky na Zlatník, která je momentálně neprůjezdná. Celý příspěvek

Sbírka pro Ukrajinu

Vážení spoluobčané, kteří jako my sledujete neskutečné problémy a strádání ukrajinských uprchlíků ze zóny bojů na Ukrajině, a lidí v zóně bojů nevyslovitelně trpících. Bohužel se tam situace neustále zhoršuje a roste i potřeba nutného materiálu pro další uprchlíky, kteří pro nedostatek kapacit zůstávají na nádražích, ve vagónech atd.

I my zde v Blansku jsme se rozhodli svými nevelkými možnostmi přispět pro tuto pomoc. Nadace Člověk v tísni nyní organizuje další konvoj pomoci. Jako předešlý konvoj, tak i dopravu tohoto, který bude odeslán v začátku března, zajišťuje firma Isolit-Bravo, díky humanitárnímu pochopení jejího ředitele, Ing. Kvido Štěpánka. Vaše dary budou do Jablonného nad Orlicí, kde firma sídlí, dopraveny a odtamtud pak dále do centra Člověka v tísni, které sídlí ve Slovjansku. Celý příspěvek

Pracoviště FÚ rozšíří své úřední hodiny

Od 22. 1. do 6. 2. 2015 budou pro poplatníky daně z nemovitých věcí rozšířeny úřední hodiny všech územních pracovišť FÚ pro JMK.

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 nejpozději do 2. února letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 22. ledna do 6. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu. Celý příspěvek

Upozornění podnikatelům ohledně nabídek katalogových společností týkajících se uzavření smlouvy o úplatné registraci

Na Ministerstvo průmyslu a obchodu se v poslední době obrátilo s podněty a dotazy několik osob, které obdržely od různých společností konkrétní nabídky, spočívající v úplatném zápisu podnikatele do určitého registru nebo evidence, tedy činnost provedení zápisu za poplatek. S podobnými dotazy se obrací podnikatelé i na zdejší obecní živnostenský úřad.

Upozorňujeme podnikatelské subjekty, že předmětem správního poplatku souvisejícího se vznikem živnostenského oprávnění je ohlášení živnosti nebo přijetí žádosti o koncesi. Tento správní poplatek je vybírán pouze obcí, která vykonává státní správu v oblasti živnostenského podnikání. Samotné provedení zápisu podnikatele do živnostenského rejstříku není zpoplatněno! Celý příspěvek

Vodoměry potřebují v zimě Vaši ochranu

Nastávající zimní období je velkým nepřítelem vodoměrů, které velmi často může poškodit zima a mráz. Takto poničený vodoměr může způsobit velké starosti, zejména únik vody z poškozené přípojky do prostoru, finanční škody na Vašem majetku, čeká Vás úhrada za poškozený vodoměr. Za ochranu vodoměru totiž ze zákona odpovídají odběratelé, popřípadě vlastníci nemovitostí. Celý příspěvek

Vjezd do lokality Zborovec bude na 6 dní úplně uzavřen

Plné uzavření vjezdu do lokality Zborovec je naplánováno od úterý 09.09.2014 do pondělí 15.09.2014, a to z důvodu pokládky živičných směsí na všech třech etapách výstavby (Město Blansko a AO REAL), kdy z technologického hlediska není možné pokládku přerušit či jinak omezit.

Jakékoliv pochybení v technologii pokládání živičné směsi včetně vnosu nečistot do podkladních vrstev má za následek zkrácení životnosti vozovky. I pro samotná vozidla je nepříjemné zanesení karoserie a spodku vozu technologickými vrstvami. Celý příspěvek

Autobus do místní části Lhota u Letovic

Město Letovice oznamuje, že v termínu od 1. září 2014 budou na lince č. 270  Letovice –  Třebětín – Kochov nově zařazeny spoje,  které budou vedeny do místní části Lhota u Letovic. Konkrétně se jedná o spoje č. 53,54, 57 a 58.  Ranní školní spoj č. 53 ve směru ze Lhoty bude zastavovat i na zastávkách Letovice- u hřiště, Letovice-autobusová zastávka a Letovice- u školy.